اسامی قبول شدگان موسسه دارالاعلام شعبه شیراز

اسامی قبول شدگان

- کسانی که اسامی آنها در فرم ذیل نمی باشد متاسفانه نمره قبولی را کسب نکرده اند.

- افراد قبول نشده می توانند جهت اعتراض یا سوالی به شماره 09178697826 تماس حاصل فرمایند.

زمان مصاحبه حضوری متعاقبا اعلام می گردد.

 

ردیفنامنام خانوادگی
1حجت اله اسلام نژاد 
2مهردادعفت نژاد
3میلاددرخشنده
4نوراللهزارع
5مهدی رحمتی
6بهنامرحیمی
7دانیال بابامحمدی
8محمد مهدیطیبی خرمی
9حسینمعصومی
10بهنامسپنج پور
11محمدجوادسوری
12عادلرجبیان
13مهدی حسنی
14امیرحسین رمضانی 
15ابوالفضلبهمنی
16علیرضاحقیقی
17مهدیفریدونی
18باقرنظری
19محمودرحمانیان کوشککی
20موسی محمودی 
21محمد علیمفتاحی
22محسنعلی زاده
23عبداللهعباسی
24جواد مرادی
25مهدی حسنی بلیانی
26حامدحسینی
27محمددرخشان پور
28صفدرغلامپور
29رضاامینی
30سیدصادقهاشمی 
31رضا خسروی
32امینراش
33محمد جوادعبودی
34احمدازخاک اردکانی
35علیرضاهیزجی
36سجادصفری
37محمد غلامشاهی
38اسماعیلقربانی بنی یکه 
39محمد مهدیعارف پور
40سید محمد علیهاشمی
41اسماعیل نوح پیشه
42احمدرضامظفری
43محمد جوادگرامی
44محمداستوار
45ابوالفضلچمانه
46علیآذرکردار
47علیشریفی
48علیرضاخوش نیت طاحونه
49حسینهاشمی
50کیهانمیرزائی
51سهیلسهیل قریشی

 

اسامی قبول شدگان دور دوم ثبت نامی ها

1محسن

علی زاده

2احمدمسلمی
3عباسموزان
4کیهانهوشمندی
5محمد مهدیحاجی زاده
6جلیلمظاهری

 

- ما بقی دوستان نمره قبولی را کسب نکرده اند.

- افراد قبول نشده می توانند جهت اعتراض یا سوالی به شماره 09178697826 تماس حاصل فرمایند.

- زمان مصاحبه حضوری متعاقبا اعلام می گردد.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن